Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 511/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-12-22

Sygn. akt II Ca 511/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 22 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Janusz Roszewski (spr.)

Sędziowie:

SSO Barbara Mokras

SSR del. Małgorzata Wawrzonowska

Protokolant:

st. sekr. sąd. Elżbieta Wajgielt

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa C. K. , M. K. , M. D.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego i zażalenia powodów

od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 17 czerwca 2016r. sygn. akt I C 500/16

z apelacji pozwanego:

1.  oddala apelację w całości;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda C. K. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, na rzecz powoda M. K. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt )złotych i na rzecz powódki M. D. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt ) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

z zażalenia powodów;

3.  zmienia pkt V zaskarżonego wyroku w ten sposób, że w miejsce kwoty 4.851 zł, zasądza od pozwanego na rzecz powoda C. K. kwotę 1789 zł , na rzecz powoda M. K. kwotę (...) (jeden tysiąc siedemset trzydzieści jeden ) złotych i na rzecz powódki M. D. kwotę (...) (jeden tysiąc siedemset trzydzieści jeden ) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

4.  koszty postępowania zażaleniowego pomiędzy stronami znosi wzajemnie.

SSR del. Małgorzata Wawrzonowska SSO Janusz Roszewski SSO Barbara Mokras

Sygnatura akt II Ca511/16

II Cz 677/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zasądza od pozwanego Towarzystwa (...)
i (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda C. K. kwotę 16.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia
7 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty (pkt I) oddalając powództwo w pozostałym zakresie (pkt II); na rzecz powoda M. K. kwotę 20.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty (pkt III); na rzecz powoda M. D. kwotę 3.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty (pkt IV); ponadto rozstrzygnął o kosztach procesu zasądzając od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów C. K., M. K. i M. D. kwotę 3000 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 4851 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt V) oraz o obciążeniu pozwanego nieuiszczonymi kosztami sądowymi (pktVI).

Apelacja od wyroku wniósł pozwany Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. zaskarzajac wyrok w części, a mianowicie pkt. I co do kwoty 5.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 7 czerwca 2014r do dnia 31 grudnia 2015r i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r do dnia zapłaty, a konsekwencji również w pkt. V dot. rozdziału kosztów postępowania, pkt. III co do kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4 sierpnia 2015r do dnia 31 grudnia 2015r i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r do dnia zapłaty, a konsekwencji również w pkt. V dot. rozdziału kosztów postępowania, pkt. IV co do kwoty 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 7 czerwca 2014r do dnia 31 grudnia 2015r i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r do dnia zapłaty, a konsekwencji również w pkt. V dot. rozdziału kosztów postępowania.

Zaskarżonemu wyrokowi skarżący zarzucił naruszenie: art. 448 kc przez błędną jego wykładnię i przyjęcie, że odpowiednim i uzasadnionym rozmiarem krzywdy powodów po śmierci siostry w dniu 19.04.2000r jest zadośćuczynienie w wysokości po 25.000 zł ( i po uwzględnieniu 20 % przyczynienia – 16.000 zł zasądzone + 4.000 zł zapłacone przez pozwanego w toku likwidacji szkody w przypadku powoda C. K. i zasądzone po 20.000 zł w przypadku powódki M. D. i powoda M. K.); art. 100 zdanie pierwsze kpc i art. 113 ustawy z dnia 28.07.2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010r, nr 90 poz. 594 z późn.zm.) poprzez ich niewłaściwe niezastosowanie i obciążenie pozwanego kosztami procesu w całości, zamiast zastosowania ich stosunkowego podziału.

Wskazując na powyższe apelujący wniósł o zmianę wyroku w pkt. I poprzez zasądzenie kwoty 11.000 zł i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, w pkt. III poprzez zasądzenie kwoty 10.000 zł (w oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, w pkt. IV poprzez zasądzenie kwoty 10.000 zł i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, a w konsekwencji również zmianę rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w pkt. V wyroku i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów postępowania w II instancji wg. norm przepisanych.

Zażalenie na orzeczenie o kosztach procesu zawarte w pkt V wyroku nawieźli powodowie zaskarżając je w części. Zarzucając naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie art. 98 § 1 i § 3 kpc poprzez brak zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego oddzielnie na rzecz każdego z powodów wnieśli o jego zmianę i o zwrot kosztów postępowania zażaleniowego.

W odpowiedzi na apelację pozwanego powodowie wnieśli o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie powodów pozwany wniósł o jego oddalenie i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie. Zażalenie powodów podlega uwzględnieniu w części.

Sąd Okręgowy w całości podziela ustalenia faktyczne i rozważania dokonane przez Sąd Rejonowy i uznaje je za własne. W takiej sytuacji gdy sąd odwoławczy orzeka na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w pierwszej instancji i aprobuje dotychczasowe ustalenia, nie musi ich powtarzać (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., II CSK 18/07, Lex nr 966804; orzeczenie Sadu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1935 r., C III 680/34. Zb. Urz. 1936, poz. 379, z dnia 14 lutego 1938 r.., C II 21172/37, Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 19 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147/05).

Sąd Okręgowy ocenia, że – uwzględniając stopień przyczynienia się do wypadku A. K. określony przez Sąd Rejonowy na 20% - wysokość zasądzonego zadośćuczynienia dla każdego z powodów jest odpowiednia. Sąd ustalając ich wysokość uwzględnił wszystkie elementy krzywdy istotne przy ustaleniu odpowiedzialności.

Zarzut, że zdarzenie szkodzące miało miejsce w 2000 r, oraz, że po wypadku zaszły w życiu powodów zmiany, które złagodziły ich żałobę i dlatego obecnie nasilenie negatywnych przeżyć związanych ze śmiercią siostry jest niewielkie, nie jest argumentem za zmniejszeniem wysokości zadośćuczynienia. To ostanie ma bowiem rekompensować doznaną w wyniku zdarzenia szkodzącego krzywdę, którą niewątpliwie powodowie w znacznym nasileniu przeżyli bezpośrednio po powstaniu szkody. Krzywda ta nie może pozostać bez rekompensaty tylko dlatego, że powodowie dopiero po upływie znacznego czasu zdecydowali się na dochodzenie swoich roszczeń.

Zasądzone kwoty zadośćuczynienia nie odbiegają rażąco od kwot zasądzanych w zbliżonych stanach faktycznych i dlatego nie można mówić, że są rażąco nieodpowiednie. Tylko zaś w razie spełnienia tej ostatniej przesłanki interwencja Sądu Okręgowego jest zasadna.

Uzasadnione jest zażalenie powodów obejmujących orzeczenia o kosztach zastępstwa procesowego w pkt V wyroku, bowiem prawidłowo zasadzona kwota, tytułem kosztów zastępstwa procesowego łącznie na rzecz wszystkich, występujących w sprawie w ramach współuczestnictwa formalnego, podlega stosunkowemu rozdzielaniu na rzecz każdego
z powodów w proporcja odpowiadającej wysokości uwzględnianego powództwa. Nawet w sytuacji przyjęcia jako uzasadnionej wysokości wynagrodzenia pełnomocników powoda na łączną kwotę 4800 zł odpowiadającą wartości przedmiotu sporu dla każdego z trzech powodów odrębnie, jej obniżenie ze względów wskazanych z art. 109 §2 k.p.c. do wysokości jednego wynagrodzenia, nie wpływa w sytuacji wskazanej
w art. 72 §1 pkt.2 k.p.c. na wymóg odrębnego orzeczenia o tych kosztach na rzecz każdego z powodów. Dalej idące zadanie podwyższenia kwoty zasadzonego wynagrodzenia jest nieuzasadnione z przyczyn szczegółowo wskazanych w uzasadnieniu Sądu Rejonowego, które Sąd Okregowy w pełni akceptuje.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało, zgodnie z art. 385 k.p.c. oddalić apelację pozwanego w całości.

Uwzględniając natomiast zażalenie powodów należało zgodnie
z art. 38 6§1 w zw. z art. 397 §2 k.p.c. zmienić rozstrzygnięcie o kosztach zastępstwa procesowego orzeczone w punkcie V wyroku..

O kosztach postępowania odwoławczego w zakresie apelacji orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c., natomiast o kosztach postępowania zażaleniowego na podstawie art. 100 w zw. z art.13§2 k.p.c.

.
SSR del. Małgorzata Wawrzonowska SSO Janusz Roszewski SSO Barbara Mokras

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Roszewski,  Barbara Mokras ,  Małgorzata Wawrzonowska
Data wytworzenia informacji: