Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 179/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2017-05-23

Sygn. akt II Cz 179/17

POSTANOWIENIE

K., dnia 23 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Chmura

Sędziowie: SSO Barbara Mokras (spr.)

SSO Janusz Roszewski

po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. G.

przeciwko J. W., K. G., A. J., D. H., M. W.

o ustalenie

w przedmiocie zażalenia powoda

na punkt 2. postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie

z dnia 16 stycznia 2017 r., sygn. akt I C 106/15

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Mokras SSO Jacek Chmura SSO Janusz Roszewski

Dnia 23 maja 2017 roku

Sygn. akt II Cz 179/17

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie zawiesił postępowanie w zakresie ustalenia wygaśnięcia służebności obowiązku ścierpiania zalewu na skutek spiętrzania wody na stawie Ż. (pkt 2).

W uzasadnieniu wskazano, że w dniu 27 grudnia 2016 r. doręczono pełnomocnikowi powoda wezwanie do wskazania strony pozwanej w zakresie roszczenia dotyczącego obowiązku ścierpiania zalewu na skutek spiętrzania wody na stawie Ż., w terminie jednego tygodnia, pod rygorem zawieszania postępowania. Mimo upływu zakreślonego terminu pełnomocnik powoda nie wykonał polecenia Sądu. Brak określenia strony pozwanej uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu, co implikuje Sąd do zawieszenia postępowania w części dotyczącej tego roszczenia na podstawie przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Na powyższe postanowienie powód wniósł zażalenie, zaskarżając je - w tym zakresie - w całości i wnosząc o jego uchylenie.

Skarżący zarzucił zaskarżonemu postanowieniu – w istocie – naruszenie przepisu
art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. poprzez jego zastosowanie pomimo braku podstaw.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 187 § 1 in principio k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, w tym – stosownie do przepisu art. 126 § 1
pkt 1 k.p.c.
– zawierać imię i nazwisko lub nazwę stron.

W myśl przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek niewykonania przez powoda zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Należy uznać, że niewskazanie przez powoda strony pozwanej niewątpliwie uniemożliwia dalszy bieg postępowania toczącego się na skutek wniesionego powództwa cywilnego.

Zasadnie zatem Sąd Rejonowy zawiesił w tym zakresie postępowanie na podstawie ww. przepisów.

Dlatego, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzeczono,
jak w sentencji.

SSO Barbara Mokras SSO Jacek Chmura SSO Janusz Roszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Chmura,  Janusz Roszewski
Data wytworzenia informacji: