Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 819/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2018-01-23

Sygn. akt II Cz 819/17

POSTANOWIENIE

K., dnia 23 stycznia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Henryk Haak

Sędziowie: SSO Barbara Mokras

SSO Janusz Roszewski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela małoletniej Z. B., reprezentowanej przez matkę N. B.

przeciwko dłużnikowi M. P.

na skutek skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w J. J. K. – wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
w sprawie Kmp 46/17

w przedmiocie zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie
z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt I Co 856/17

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Mokras SSO Henryk Haak SSO Janusz Roszewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Jarocinie oddalił skargę dłużnika M. P. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie J. K. w postaci wszczęcia egzekucji świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniej wierzycielki Z. B., w sprawie Kmp 46/17 (pkt 1) oraz uchylił postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie J. K. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie Kmp 46/17.

Uzasadniając rozstrzygnięcie, Sąd Rejonowy wskazał m.in., że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie J. K. pismem z dnia 10 października 2017r. zawiadomił dłużnika M. P. o wszczęciu egzekucji zaległych odsetek w kwocie 28,37 zł oraz bieżących alimentów po 350,00 zł miesięcznie. Egzekucja została wszczęta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 29 listopada 2016r., sygn. akt III RC 125/16, zmienionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 27 kwietnia 2017r. sygn. akt II Cz 78/17, o zabezpieczeniu roszczenia o alimenty na rzecz małoletniego dziecka.

W dniu 19 października 2017r. dłużnik złożył skargę na wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego, podnosząc, że dłużnik na bieżąco reguluje alimenty, a zaległe odsetki stanowiły znikomą zaległość uboczną.

Postanowieniem z dnia 27 października 2017r. Komornik, po rozpoznaniu powyższej skargi, umorzył dalsze postępowanie w zakresie egzekwowania świadczeń bieżących, nie obciążył stron kosztami postępowania, przyznał zobowiązanemu zwrot opłaty sądowej od skargi w wysokości 100 zł od uprawnionej, oddalił wniosek pełnomocnika zobowiązanego w zakresie przyznania mu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrócił pełnomocnikowi uprawnionej tytuły egzekucyjne.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Rejonowy uznał, że brak jest podstaw do uwzględnienia skargi, albowiem z treści art. 804 k.p.c. wynika zakaz badania przez komornika sądowego zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W tym stanie rzeczy, wobec braku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności, skutkujących zobowiązaniem komornika do umorzenia postępowania egzekucyjnego, na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. Sąd z urzędu uchylił postanowienie Komornika z dnia 27 października 2017r., wydane na skutek częściowego uwzględnienia złożonej przez dłużnika skargi, wraz z rozstrzygnięciem Komornika w zakresie kosztów postępowania zabezpieczającego, uznając je za przedwczesne.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniósł dłużnik, zaskarżając postanowienie
w całości.

Skarżący zarzucił zaskarżonemu postanowieniu brak uwzględnienia faktu, że po doręczeniu postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie J. K. z dnia 27 października 2017 r. dłużnik w piśmie z dnia 6 listopada 2017 r. cofnął, jako bezprzedmiotowy, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, nie wnioskował o zwrot wierzycielowi tytułów wykonawczych, a jedynie podtrzymał żądanie zasądzenia zwrotu poniesionych opłat i kosztów zastępstwa prawnego. Nadto skarżący podniósł, że wierzyciel nie wnosił skargi na czynności organu egzekucyjnego. W konsekwencji skarżący podniósł, że zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego zostało wydane z przekroczeniem granic skargi, albowiem postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie J. K. z dnia 27 października 2017 r. zostało uchylone pomimo braku jego zaskarżenia przez którąkolwiek ze stron postępowania.

Mając na uwadze powyższe, skarżący wniósł o:

- zmianę punktu 2. zaskarżonego orzeczenia poprzez umorzenie postępowania skargowego w części wniosku dotyczącego umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie egzekwowania świadczeń alimentacyjnych;

- zmianę punktu 1. zaskarżonego postanowienia poprzez zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika zwrotu poniesionych opłat oraz kosztów zastępstwa prawnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu.

Sąd Okręgowy podziela w całości ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy oraz poczynione na ich podstawie rozważania prawne i uznaje je za własne.

Zgodnie z dyspozycją art. 767 § 5 k.p.c. skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

Regulacja powyższego przepisu nakazuje przyjęcie, że uwzględnienie skargi przez komornika może nastąpić tylko wtedy, gdy komornik uwzględnia ją w całości, tzn. gdy czynność komornika w pełni odpowiada treści i zakresowi wniosku zawartego w skardze. Nie jest dopuszczalne uwzględnienie skargi w części i przekazanie skargi sądowi do rozpoznania w pozostałym zakresie (zob. Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego pod red. Gołczyńskiego, wyd. 1 / Eliasz, teza 3 do art. 767).

Skoro zatem powyższa sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, tj. Komornik uwzględnił skargę w części i przekazał ją Sądowi Rejonowemu do rozpoznania w pozostałym zakresie, to należy uznać, iż Sąd I instancji zasadnie uchylił czynność Komornika polegającą na uwzględnieniu skargi i rozpoznał skargę w całości., kierując się dyspozycją przepisu art. 759 § 2 k.p.c., zgodnie z którą Sąd może z urzędu wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy uznał, że zarzuty skarżącego nie zasługują na uwzględnienie.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., orzeczono, jak w sentencji.

SSO Barbara Mokras SSO Henryk Haak SSO Janusz Roszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Henryk Haak,  Barbara Mokras
Data wytworzenia informacji: