Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 644/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-02-20

Sygn. akt II Ca 644/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Wojciech Vogt (spr.)

Sędziowie:

SSO Henryk Haak

SSO Marian Raszewski

Protokolant:

st. sekr. sąd. Elżbieta Wajgielt

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z wniosku S. U.

z udziałem R. U.

o dział spadku

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Krotoszynie

z dnia 25 lipca 2013r. sygn. akt VI Ns 117/13

p o s t a n a w i a:

I.  zmienić punkt 1 zaskarżonego postanowienia w tam sposób, że wymieniona tam kwotę 30.439,96 zł zastąpić kwotą 32.039,96 zł,

II.  w pozostałym zakresie oddalić apelację,

III.  zasądzić od uczestnika postępowania R. U. na rzecz wnioskodawczyni S. U. kwotę 400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

II Ca 644/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni S. U. wniosła o dokonanie działu spadku po I. U.. Jako uczestnika wskazała R. U.

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Krotoszynie postanowieniem z dnia 25 lipca 2013 r. zasądził od uczestnika postępowania R. U.na rzecz wnioskodawczyni S. U.tytułem dopłaty do jej udziału w spadku po I. U.kwotę 30.439,96 zł płatną w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności. Kosztami postępowania obciążył zainteresowanych w zakresie przez nich poniesionym. Rozstrzygnięcie swoje oparł na następujących ustaleniach:

I. U. zmarła w dniu 5 lipca 2012 r. w K. Spadek po niej na podstawie ustawy nabyli córka S. U. i syn R. U. po ½ części każde z nich. W skład aktywów spadku wchodziła kwota 59.120,09 zł, w tym kwota 3200 zł wypłacona wnioskodawczyni z polisy ubezpieczeniowej zmarłej. Każdy ze spadkobierców powinien otrzymać po 29.560,04 zł. Uczestnik postępowania otrzymał kwotę 60.000 zł, a więc powinien zwrócić wnioskodawczyni kwotę 30.439,96 zł. Wnioskodawczyni nie wniosła o obciążenie kosztami uczestnika postępowania.

Apelację od tego rozstrzygnięcia wniosła wnioskodawczyni zaskarżając postanowienie w części. Zarzuciła naruszenie art. 831 k.c. prze jego niezastosowanie i wniosła o zmianę postanowienia poprzez zasądzenie do uczestnika na rzec wnioskodawczyni kwoty 32.039.96 zł. i rozliczenie kosztów postępowania za obie instancje.

Są d Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja w znacznej części zasługuje na uwzględnienie.

Spadkodawczyni I. U. posiadała polisę ubezpieczeniową ubezpieczenia na życie, w której wskazała jako osobę upoważnioną do odbioru świadczeń wnioskodawczynię. Zgodnie z art. 831 § 3 k.c. suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Rację więc ma skarżący, że Sąd I instancji dopuścił się naruszenia prawa materialnego zaliczając tę kwotę do spadku po I. U..

W skład aktywów spadku wchodzi zatem kwota 55.920,09 zł (59.120,09 – 3200 zł) Każdej stronie należy się ½ = 27.960,045 zł. Uczestnik otrzymał kwotę 60.000 zł. Wnioskodawczyni należy się więc spłata w wysokości ( 60.000 zł – 27.960,04 zł) 32.039,96 zł.

Należy podkreślić, że prawo do sumy ubezpieczenia nie może należeć do spadku również z tego względu , że nigdy nie należało do spadkodawcy (por. Witold Borysiak /w/ Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III . Spadki. Redaktor Konrad Osajda. Warszawa 2013 r., s. 44; M. Orlicki /w/ System Prawa Prywatnego , tom 8, 2011, s, 832).

Nie jest natomiast uzasadniona apelacja w części dotyczącej kosztów postępowania. Pełnomocnik wnioskodawczyni nie złożył wniosku o rozliczenie kosztów w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Koszty te rozlicza się jedynie na wniosek (por. postanowienie S.N z dnia 9 grudnia 1999 r., III CKN 497/98)

Koszty postępowania apelacyjnego wynosiły 400 zł (300 zł koszty zastępstwa i 100 zł opłata)

Mając powyższe na uwadze należało, zgodnie z art. 385 i 386 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Vogt,  Henryk Haak ,  Marian Raszewski
Data wytworzenia informacji: