Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 322/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2017-06-13

Sygn. akt V U 322/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant st. sekr. sądowy Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 r. w Kaliszu

odwołania M. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 14 lutego 2017 r. Nr (...)

w sprawie M. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o emeryturę

Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 14 lutego 2017 r. znak (...) w ten sposób, że przyznaje M. S. emeryturę poczynając od dnia 1 stycznia 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 30.01.2017 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. został złożony wniosek o przyznanie prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla M. S..

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. decyzją z dnia 14.02.2017 r. w sprawie (...) odmówił odwołującemu M. S. prawa do emerytury. Zdaniem ZUS w O. odwołujący nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 748.) tj. nie wykazał 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Od powyższej decyzji w dniu 07.03.2017 r. wniósł odwołanie M. S., w którym podniósł, iż wykonywana przez niego praca w okresie 04.10.1972 r. do 24.11.1995 r. w (...) Przedsiębiorstwie Budowlanym (...) jako betoniarz, na którym to stanowisku wykonywał pracę stale, jest pracą na stanowiskach wymienionych w wykazie A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co uprawnia go do uzyskania wcześniejszego świadczenia emerytalnego.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS w O. podtrzymał argumentację wcześniej przedstawioną w zaskarżonej decyzji, podniósł, iż odwołujący nie udowodnił 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach oraz wniósł o oddalenie odwołania M. S..

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu rozpoznając sprawę ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołujący M. S. urodził się dnia (...) Wykazał staż pracy na dzień 01.01.1999 r. wynoszący 25 lat 1 miesiąc i 13 dni. Odwołujący ubiegał się o emeryturę wcześniej, w lipcu 2016 r., lecz organ rentowy stwierdził wtedy nie wykazanie przez odwołującego na dzień 01.01.1999 r. okresu 25 lat zatrudnienia. W wyniku odwołania od decyzji odmownej toczyło się postępowanie sądowe w sprawie VU 1076/16, zakończone wyrokiem z dnia 25.11.2016 r. oddalającym odwołanie. Po zakończeniu wymienionego postępowania, odwołujący przedłożył dokument, z którego wynika, iż wykazał dalszy okres zatrudnienia, tak, że uznano iż na dzień 01.01.1999 r. wykazuje 25 lat zatrudnienia.

Po złożeniu ponownego wniosku o emeryturę, w styczniu 2017 r. organ rentowy uznał odwołującemu okres zatrudnienia wynoszący 25 lat na dzień 01.01.1999 r., natomiast nie uznał odwołującemu okresu pracy w szczególnych warunkach od 04.10.1972 r. do 24.11.1995 r. w (...) Przedsiębiorstwie Budowlanym (...) poprzednio (...) Przedsiębiorstwo Budowlane jako betoniarz.

Odwołujący nie należy do OFE. Odwołujący posiadł status pracownika. Odwołujący obecnie pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W niniejszej sprawie odwołujący zmierzał do wykazania okresu pracy w warunkach szczególnych okresie od 04.10.1972 r. do 24.11.1995 r. w (...) Przedsiębiorstwie Budowlanym (...) jako betoniarz.

W okresie od 04.10.1972 r. do 24.11.1995 r. odwołujący zatrudniony był w (...) Sp. z o.o. w K.. Wcześniej było państwowe przedsiębiorstwo (...). Firma ta prowadziła budowy budynków mieszkalnych i przemysłowych oraz remonty tychże budynków. Firma posiadała swoją betoniarnię, zlokalizowaną na ulicy (...) w K.. W betoniarni tej wykonywano betonowe elementy dla potrzeb budownictwa oraz drogownictwa: płyty stropowe, nadproża, słupy i inne elementy. W betoniarni zatrudnionych było kilkanaście osób: wszyscy pracowali jako betoniarze. Betoniarze czasami, wykonywali prace betoniarskie, poza betoniarnią, np. zalewając posadzki na konkretnych budowach.

W okresie od 28.04.1976 r. do 20.04.1978 r. w trakcie zatrudnienia w (...) Przedsiębiorstwie (...) odwołujący odbywał zasadniczą służbę wojskową. Ze świadectwa pracy z dnia 18.08.2004 r. dotyczącego całego okresu zatrudnienia odwołującego w (...) Przedsiębiorstwie Budowlanym wynika, iż odwołujący pracował jako pracownik betoniarni. Podobnie ze świadectwa pracy z dnia 24.11.1995 r. Z pisma z dnia 30.01.1974 r. wynika, iż odwołujący pracował jako betoniarz od dnia 04.10.1972 r. Stanowisko betoniarz wynika z arkusza ocen z dnia 13.04.1973 r., kwestionariusza osobowego z dnia 20.06.1972 r., zaświadczenia kwalifikacyjnego z dnia 16.04.1973 r., angażu z dnia 01.01.1975 r., umowy o pracę z dnia 01.04.1978 r., umowy o pracę z dnia 01.08.1992 r.

Odwołujący przez cały okres zatrudnienia w (...) Przedsiębiorstwie (...), przekształconym potem w K. od 04.10.1972 r. do 24.11.1995 pracował w betoniarni jako betoniarz.

(dowód: zeznania odwołującego, zeznania świadków A. P. i J. W., akta osobowe odwołującego)

Jako praca w szczególnych warunkach wymienione zostały w wykazie A Dział V poz. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, prace betoniarskie i zbrojarskie (Dz. U. Nr. 8 poz. 43 z późn. zmianami).

Możliwość uzyskania emerytury przez mężczyzn przed ukończeniem 65 roku życia przewidywał do 31.12.2008 r. przepis art. 32 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748). Obecnie osoby urodzone po 31.12.1948 r., które osiągnęły wiek wymieniony w art. 32 i pracowały w szczególnych warunkach mogą przejść na emeryturę na warunkach przewidzianych w art. 184 wymienionej ustawy. Muszą m.in. spełniać warunek wykazania stażu pracy 25 lat dla mężczyzn i 15 lat pracy w szczególnych warunkach na dzień 01.01.1999 r. Przepis ten wymagał także dla spełnienia warunków do świadczenia, rozwiązania stosunku pracy i braku przynależności do OFE. Warunek rozwiązania stosunku pracy nie obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.

Dla celów ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych. Wiek emerytalny takich osób, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie, których osobom przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 roku, nr 8, poz. 43 ze zmianami), a także na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych aktów.

Pierwszym z warunków jest brak przynależności do OFE i odwołujący ten warunek spełnia. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 60 roku życia. Odwołujący osiągnął wymagany przez przepisy wiek- (...). Następnym warunkiem jest przepracowanie wymaganego okresu zatrudnienia tj. co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Odwołujący wykazał okresy składkowe i nieskładkowe za okres ponad 25 lat na dzień 01.01.1999 r. Ostatnim warunkiem uzyskania prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest przepracowanie co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na dzień 01.01.1999 r.

Aby wykonywaną pracę można było zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, musi to być rodzaj pracy wskazanej w załączniku A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Praca ta, zgodnie z brzmieniem § 2 ust 1 wymienionego rozporządzenia musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wymaganym na danym stanowisku. Stosownie do ustępu 2 § 2 w/w rozporządzenia okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w świadectwie pracy. Pracodawca odwołującego obecnie nie istnieje. Odwołującemu nie wystawiono świadectwa pracy w szczególnych warunkach za sporny okres.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przedmiotem postępowania w sprawie o wcześniejszą emeryturę jest ustalenie tego świadczenia z uwagi na warunki pracy, co oznacza konieczność poczynienia ustaleń dotyczących rodzaju i wymiaru zatrudnienia w warunkach szczególnych.

W świetle powołanego wyżej § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów zakład pracy wydaje zaświadczenie o zatrudnieniu w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji, natomiast w sądowym postępowaniu odwoławczym możliwe jest ustalenie tych okresów także w oparciu o inne dowody m. in. zeznania świadków (por. uchwała SN z 21.09.1984 r., sygn. akt III UZP 48/84 niepublikowana LEX nr 14630).

W rozpoznawanej sprawie, jak wyżej wskazano, odwołującemu nie wystawiono świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach za sporny okres.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż odwołujący wykonywał pracę w szczególnych warunkach jako betoniarz w okresie całego zatrudnienia w (...) Przedsiębiorstwie (...) ostatnio przekształconym w K. w K. stale i w pełnym wymiarze od 04.10.1972 r. do 24.11.1995 r. Okres ten należy uwzględnić łącznie z okresem służby wojskowej.

Odwołujący wykazał okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Odwołujący spełnił zatem warunki wymienione w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 477 14 § 2 kpc. Sąd orzekł jak w wyroku o zmianie zaskarżonej decyzji i przyznaniu odwołującemu emerytury od dnia 01.01.2017 r.

SSO Marzena Głuchowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Wypych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Głuchowska
Data wytworzenia informacji: