Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1566/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-12-10

Sygn. akt I C 1566/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Jan Brzęczkowski

Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Koszyczarska

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa K. P.

przeciwko M. D.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda K. P. na rzecz pierwotnego pozwanego J. M. zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) zł,

3.  zasądza od powoda K. P. na rzecz pozwanej M. D. zwrot kosztów procesu w kwocie 6.192 (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) zł.

SSO Jan Brzęczkowski

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2012 r. powód K. P. wniósł pozew przeciwko J. M., domagając się:

1. zobowiązania pozwanego, aby przeniósł na rzecz powoda za odpowiednim wynagrodzeniem własność działki nr (...), obręb (...), o powierzchni 168 m 2, położonej w K. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr (...),

2. orzeczenia, iż na poczet wynagrodzenia z tytułu nabycia przedmiotowej działki podlega zaliczeniu kwota 80.000 złotych, uiszczona dotychczas przez powoda na rzecz pozwanego tytułem ceny nabycia działki, a także zasądzenia zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (k. 2-6).

W odpowiedzi na pozew pozwany J. M. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (k. 29-33).

Na rozprawie głównej w dniu 28 stycznia 2013 r. powód sprostował żądanie wnosząc o zobowiązanie pozwanego do przeniesienia na jego rzecz za odpowiednim wynagrodzeniem własności części działki nr (...) obręb (...) o powierzchni 168 m 2, położonej w K. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr (...), a która na powierzchni 116,80 m 2 jest zabudowana budynkiem o charakterze komercyjnym handlowo – usługowym, natomiast na powierzchni 51,20 m 2 stanowi grunt przed frontem tego budynku od strony ulicy (...) (k. 53).

Na rozprawie głównej w dniu 13 czerwca 2013 r. pozwany oświadczył, że dokonał zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz M. D. i wniósł o zwolnienie go od udziału w sprawie (k. 135).

W pismach procesowych z dnia 28 czerwca 2013 r. powód oświadczył, że nie wyraża zgody na wstąpienie w miejsce pozwanego J. M. nabywcy objętej sporem nieruchomości M. D.. Jednocześnie powód sprecyzował żądanie pozwu, podając, że posadowiony na przedmiotowej nieruchomości budynek ma powierzchnię 128 m2, natomiast grunt przed frontem tego budynku – powierzchnię 40 m 2 (k. 141 i 143-144).

W piśmie procesowym z dnia 18 listopada 2014 r. powód oświadczył, że wyraża zgodę na wstąpienie do postępowania po stronie pozwanej obecnej właścicielki przedmiotowej nieruchomości – M. D. (k. 268-272).

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2014 r. Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanej M. D., w miejsce pozwanego J. M. (k. 293).

W piśmie procesowym z dnia 9 grudnia 2014 r. pozwana M. D. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania sądowego. Nadto oświadczyła, że nie wyraża zgody na wstąpienie do sprawy w charakterze pozwanej (k. 309-310).

W piśmie procesowym z dnia 27 sierpnia 2015 r. powód wniósł o zwrócenie się przez Sąd do J. M. i M. D. z zapytaniem, czy wyrażają oni zgodę na wstąpienie do sprawy M. D. w miejsce pozwanego J. M. (k. 384-385).

Na rozprawie w dniu 15 października 2015 r. (k. 397) powód wskazał jako pozwanego J. M.. Postanowieniem z dnia 15 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu umorzył postępowanie wobec pozwanej M. D. i wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanego J. M. (k. 400)

W zażaleniu z dnia 22 października 2015 r. pozwana M. D. wyraziła zgodę na wstąpienie do sprawy w miejsce pozwanego J. M. (k. 405-406).

Na rozprawie w dniu 5 listopada 2015 r. (k. 414) powód wskazał jako pozwaną M. D.. Postanowieniem z dnia 5 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu uchylił postanowienie z dnia 15 października i zawiadomił pozwanego J. M., iż nie jest stroną postępowania w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany J. M. był właścicielem nieruchomości położonej w K. przy ul. (...), stanowiącej działkę nr (...), obręb (...), o powierzchni 1.281 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr (...).

(okoliczność bezsporna)

W dniu 30 kwietnia 2007 r. powód jako kupujący zawarł z pozwanym jako sprzedającym przedwstępną umowę kupna – sprzedaży części działki nr (...) obręb (...), mapa (...), o powierzchni około 180 m ( 2), zlokalizowanej w K. przy ul. (...), ujawnionej w księdze wieczystej nr (...). Cenę sprzedaży ustalono na kwotę 80.000 zł. W dniu zawarcia umowy sprzedającemu został wręczony zadatek w kwocie 50.000 zł, natomiast pozostała kwota miała zostać uiszczona w dniu podpisania aktu notarialnego. Sprzedający zobowiązał się wykreślić hipoteki i obciążenia powyższej działki z księgi wieczystej do dnia 31 grudnia 2007 r. Przedmiotowa część działki została przekazana nabywcy do użytkowania. Umowę zawarto w zwykłej formie pisemnej. Aneksem z dnia 31 maja 2007 r. zwiększono kwotę zadatku do kwoty 80.000 zł, natomiast cena nieruchomości miała zostać ustalona w dniu podpisania aktu notarialnego. Strony potwierdziły również wpłatę dodatkowej kwoty 30.000 zł tytułem zadatku.

(dowód: przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – k. 10; aneks do umowy – k. 12)

Powód czuł się właścicielem, gdyż zawarł umowę sprzedaży i zapłacił cenę za przedmiotową nieruchomość i oczekiwał na wydzielenie geodezyjne działki i wykreślenie hipotek w celu zawarcia umowy ostatecznej. W dniu 11 lipca 2007 r. powód wniósł do Prezydenta Miasta K. o wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na przedmiotowej nieruchomości pawilonu handlowo – gastronomicznego. O wszczęciu powyższego postępowania zawiadomiono m.in. pozwanego. Powód za zgodą pozwanego usunął z nieruchomości blaszane garaże. W lipcu 2007 r. wybudował na przedmiotowej nieruchomości ogrodzenie murowane w postaci dwóch murowanych ścian o wysokości 2,10 – 2,50 m, natomiast w części muru od strony ul. (...) zamontował metalową bramę wjazdową. Reprezentujący pozwanego Z. D. ustnie zgłaszał powodowi zastrzeżenia, co do wysokiego ogrodzenia przeszkadzającego mieszkańcom mieszkającym w sąsiedztwie spornej części nieruchomości. Ogrodzenie było przedmiotem postępowania przed Powiatowym (...)dla miasta K., wszczętego z wniosku Wydziału (...) Urzędu Miejskiego w K., które umorzono decyzją z dnia 9 października 2007 r.

(dowód: zeznania powoda – k. 54, nagranie 00:09:42-00:40:39 płyta k. 416, zeznania Z. D. – nagranie 00:01:33-00:21:18 płyta k. 430, korespondencja powoda z Powiatowym (...)– k. 273-274; decyzja o umorzeniu postępowania – k. 275; zawiadomienie o wszczęciu postępowania – k. 52)

Decyzją nr (...) z dnia 18 stycznia 2008 r. Prezydent Miasta K. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo – gastronomicznego na przedmiotowej nieruchomości. Kolejną decyzją nr (...) z dnia 4 czerwca 2008 r., wydaną na wniosek powoda złożony w dniu 17 kwietnia 2008 r., Prezydent Miasta K. zatwierdził projekt budowlany i udzielił powodowi pozwolenia na budowę obejmującego pawilon handlowo – gastronomiczny posadowiony na powyższej nieruchomości.

(dowód: decyzja nr (...) – k. 282-283v; decyzja nr (...) – k. 284)

W czerwcu 2008 r. powód za zgodą pozwanego podłączył sporną część nieruchomości do instalacji kanalizacyjnej i sanitarnej wykonywanej przez pozwanego dla pozostałej części nieruchomości. Ponadto powód wykonał przyłącze energetyczne.

(dowód: zeznania powoda – k. 54, nagranie 00:09:42-00:40:39 płyta k. 416)

Decyzją z dnia 8 sierpnia 2008 r. Prezydent Miasta K. zatwierdził podział przedmiotowej nieruchomości na działkę nr (...) o powierzchni 0,11.13 ha oraz działkę nr (...) o powierzchni 0,01.68 ha, stanowiącej uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako działka nr (...).

(dowód: decyzja nr (...) – k. 13-15; wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego – k. 36; wykaz synchronizacyjny – k. 37)

W piśmie z dnia 11 sierpnia 2008 r. pozwany poinformował powoda, że roczny termin przewidziany w art. 389 § 2 k.c. na wyznaczenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej upłynął w dniu 30 kwietnia 2008 r., w związku z czym uprawnienia wynikające z umowy przedwstępnej, a dotyczące wyznaczenia terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej, wygasły. Jednocześnie pozwany wezwał powoda do wskazania rachunku bankowego celem zwrotu uiszczonego zadatku.

(dowód: pismo pozwanego – k. 38, 285)

W piśmie z dnia 29 sierpnia 2008 r. powód wezwał pozwanego do niezwłocznego przedłożenia odpisu księgi wieczystej nieruchomości, wykazującej brak hipoteki i obciążeń. Kolejnym pismem z dnia 15 września 2008 r. powód ponownie wezwał pozwanego do przedłożenia odpisu księgi wieczystej oraz do stawienia się w Kancelarii Notarialnej E. D. w dniu 26 września 2008 r. o godz. 12 celem podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży. W odpowiedzi na powyższe pisma z dnia 23 września 2008 r. pozwany podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 11 sierpnia 2008 r. Nie zastosował się również do wezwania powoda do stawiennictwa w kancelarii notarialnej w wyznaczonym terminie.

(dowód: pisma powoda – k. 16 i 17; pisemne oświadczenie powoda – k. 18; pismo pozwanego – k. 39, 287)

W piśmie z dnia 5 października 2008 r. powód wezwał J. M. do zapłaty kwoty 272.300 zł, na którą składała się suma 160.000 zł tytułem zadatku w podwójnej wysokości, kwota 52.300 zł tytułem zwrotu nakładów poniesionych na przedmiotową nieruchomość przez powoda oraz kwota 60.000 zł tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z koniecznością odstąpienia od umowy o wykonanie robót budowlanych na przedmiotowej działce. Jako poczynione dotychczas nakłady powód wymienił: projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę, a także wykonanie: rozbiórki garaży, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej, muru z fundamentem i bramy wjazdowej oraz części instalacji elektrycznej. W treści pisma powód wskazał pozwanemu numer rachunku bankowego, na który miał on wpłacić żądaną kwotę.

(dowód: pismo powoda – k. 288, 426-427)

Pozwany nie zwrócił zadatku.

(okoliczności bezsporne)

Powód kontynuował prace budowlane wykonując przed końcem 2008 r. pozostałą część murów oraz dach budynku. W kolejnych latach powód zakończył prace budowlane pawilonu handlowego.

(dowód: zeznania powoda – k. 54, nagranie 00:09:42-00:40:39 płyta k. 416)

Pozwany zwrócił się do Urzędu Miejskiego w K. z informacją, że pozwolenie na budowę zostało powodowi wydane na podstawie jego pisemnego oświadczenia, wskazującego niezgodnie z prawdą, że powodowi przysługuje prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością. W piśmie z dnia 23 kwietnia 2010 r. (...) w K. wyjaśnił pozwanemu kwestie prawne dotyczące prowadzonych na przedmiotowej nieruchomości przez powoda prac budowlanych. W piśmie z dnia 5 maja 2010 r. UM w K. powiadomił o powyższym Prokuraturę Rejonową w Kaliszu. W piśmie z dnia 13 maja 2010 r. pozwany poinformował powoda o powyższym oraz zażądał od niego niezwłocznego zaprzestania prowadzenia robót budowlanych na przedmiotowej nieruchomości. Przeciwko powodowi nie wszczęto postępowania karnego.

(dowód: pismo UM w K. – k. 44, 292; pismo (...) do pozwanego – k. 290; pisma pozwanego – k. 221, 289, 291)

W piśmie z dnia 11 października 2010 r. pozwany wezwał powoda, jako „samoistnego posiadacza w złej wierze”, do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z przedmiotowej nieruchomości w łącznej kwocie 93.700 zł. W piśmie z dnia 22 grudnia 2011 r. powód oświadczył, że nie uznaje roszczeń pozwanego oraz wezwał go ostatecznie do przeniesienia na swoją rzecz własności nieruchomości.

(dowód: wezwanie do zapłaty – k. 40, 286; pismo powoda – k. 19)

W piśmie z dnia 2 maja 2012 r. pozwany wezwał powoda do zapłaty kwoty 217.200 zł jako wynagrodzenia za korzystanie z należącej do niego nieruchomości.

(dowód: pismo pozwanego – k. 42)

Decyzją z dnia 20 czerwca 2012 r. Prezydent Miasta K. uchylił decyzję z dnia 8 sierpnia 2008 r., zatwierdzającą podział przedmiotowej nieruchomości na działkę nr (...) o powierzchni 0.1113 ha oraz działkę nr (...) o pow. 0.0168 ha, tworząc w ich miejsce jedną działkę nr (...).

(dowód: wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego – k. 36, wykaz synchronizacyjny – k. 37)

W dniu 11 kwietnia 2013 r. pozwany J. M. zawarł z M. D. umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. W akcie notarialnym umieszczono oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 975.000 zł.

(dowód: odpis księgi wieczystej – k. 133-134v, 145-148)

Decyzją nr (...) z dnia 2 września 2013 r. Powiatowy (...)dla miasta K. nałożył na powoda obowiązek przedłożenia dokumentów w postaci projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany w pierwotnym projekcie budowlanym, oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy – w terminie 60 dni od daty doręczenia decyzji. Następnie decyzją Prezydenta Miasta K. z dnia 5 listopada 2013 r. uchylono z urzędu decyzję z dnia 4 czerwca 2008 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą powodowi pozwolenia na budowę pawilonu handlowo – gastronomicznego na terenie położonym w K. przy ul. (...). Przyczyną było samowolne dokonanie przez powoda istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu i udzielonego przez Prezydenta Miasta K. pozwolenia na budowę, polegające na zaniechaniu utworzenia terenów zieleni, zgodnie z pierwotnym projektem. W dniu 12 listopada 2013 r. powód zastosował się do obowiązków nałożonych na niego przez (...) w K.. W dniu 4 lipca 2014 r. (...) w K. ponownie skierował do powoda wezwanie do przedłożenia dokumentów wskazanych w decyzji nr (...).

(dowód: decyzja (...) k. 201-202; decyzja z 5 listopada 2013 r. – k. 195; pismo powoda z 12 listopada 2013 r. – k. 203)

Na skutek sprzeciwu pozwanego powód nie może uzyskać pozwolenia na użytkowanie pawilonu.

(dowód: zeznania powoda – k. 54, nagranie 00:09:42-00:40:39 płyta k. 416)

Wartość rynkowa niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 168 m 2 oznaczonej numerem geodezyjnym (...) wynosi 52.200 zł, natomiast wartość rynkowa prawa własności posadowionego na niej parterowego budynku handlowo – gastronomicznego, według stanu na dzień 28 marca 2013 r., wynosi 230.000 zł. Jednocześnie wartość odtworzeniowa powyższego budynku wynosi 263.656 zł.

(dowód: opinia biegłej rzeczoznawcy majątkowego U. Ż. – k. 69-117; opinia uzupełniająca – k. 166-183)

Biegły geodeta B. N. sporządził mapę do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości. Projektowana działka zabudowana budynkiem handlowo-usługowym jest oznaczona numerem (...) o powierzchni 0,01.68 ha. Powstaje ona w wyniku podziału działki nr (...) na działkę (...) o powierzchni 0,11.13 ha.

(opinia biegłego sądowego w dziedzinie geodezji i kartografii B. N. – k. 206-209)

Sąd zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie powód dochodzi zobowiązania ostatecznie pozwanej do złożenia oświadczenia woli przenoszącego jego na rzecz sporną część nieruchomości.

W pierwszej kolejności Sąd rozważył kwestię legitymacji procesowej biernej, bowiem w toku procesu nastąpiło zbycie nieruchomości przez pozwanego J. M. na rzecz M. D.. Powództwo oparte na podstawie art. 231 § 1 k.c. wytacza się przeciwko właścicielowi nieruchomości. W związku ze zbyciem nieruchomości po doręczeniu odpisu pozwu powód za zgodą dotychczasowego pozwanego wystąpił o wezwanie aktualnej właścicielki M. D., która ostatecznie wyraziła zgodą na wejście na miejsce zbywcy nieruchomości jako pozwana. Powód także ostatecznie wyraził zgodę na zmianę strony pozwanej. W konsekwencji Sąd ocenił, że spełniono przesłanki zmiany strony pozwanej z art. 192 pkt 3 k.p.c., a zatem pozwana M. D. dysponuje legitymacją procesową bierną, którą w toku sprawy utracił dotychczasowy pozwany J. M..

Dla uwzględnienia przedmiotowego powództwa konieczne jest kumulatywne spełnienie przesłanek, tj. samoistnego posiadania w dobrej wierze budynku lub urządzenia o wartości znacznie przekraczającej wartość zajętej na ten cel działki. Podkreślenia wymaga, że roszczenie oparte na art. 231 § 1 k.c. stanowi wkraczanie w sferę własności pozwanej i ogranicza jej prawo własności, przy czym instytucja ta funkcjonuje w systemie prawnym na zasadzie wyjątku i winna być stosowana jedynie w ściśle określonych wypadkach, tylko w przypadku łącznego spełnienia określonych przez ustawodawcę przesłanek.

Powód wykazał przesłankę posiadania samoistnego zabudowanej nieruchomości, gdyż zachowywał się jak właściciel, bowiem wystąpił do stosownego urzędu o wydanie pozwolenia na budowę, usunął blaszane garaże, wykonał całość prac budowlanych pawilonu handlowo – gastronomicznego łącznie z podłączeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zawarciem umowy na dostarczanie prądu.

Powód wykazał także przesłankę posiadania pawilonu handlowo – gastronomicznego o wartości przekraczającej wartość zajętej na ten cel działki, gdyż na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy ustalono wartość gruntu na kwotę 52.200 zł (powód zapłacił za nią nawet 80.000 zł), natomiast wartość rynkowa prawa własności posadowionego na niej parterowego budynku handlowo – gastronomicznego wynosi 230.000 zł, a w przypadku wartości odtworzeniowej wartość budynku wynosi 263.656 zł.

Natomiast powód nie wykazał przesłanki dobrej wiary. Pozwana zasadnie bowiem zarzuciła, że powód był w złej wierze. Pozwana wykazała, że powód już po otrzymaniu pisma pozwanego z dnia 11 sierpnia 2008 r. miał świadomość, że nie zostanie zawarta umowa sprzedaży spornej nieruchomości. Powód po tej dacie jeszcze bezskutecznie próbował nakłonić pozwanego do zawarcia umowy sprzedaży. Następnie pismem z dnia 5 października 2008 r. powód wezwał J. M. do zapłaty kwoty 160.000 zł tytułem zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, kwoty 52.300 zł tytułem zwrotu nakładów poniesionych na przedmiotową nieruchomość przez powoda oraz kwoty 60.000 zł tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z koniecznością odstąpienia od umowy o wykonanie robót budowlanych na przedmiotowej działce. Wówczas na spornej nieruchomości poczynił nakłady we wskazanej przez siebie wysokości 52.300 zł, a więc wartości zbliżonej do wartości działki (wyliczonej przez biegłego na kwotę 52.200 zł). Wówczas na spornej działce znajdowały się wykonane nakłady w postaci usunięcia garaży oraz wykonania: murów ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, instalacji wodno-kanalizacyjnej i przyłącza energetycznego. W związku z tym powód występując z żądaniem zwrotu zadatku i zaliczki oraz odszkodowania miał świadomość, że nie jest właścicielem i nim nie zostanie w trybie umownym. Mimo to powód zdecydował się na kontynuowanie budowy do stanu nadającego się do wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie pawilonu handlowo – gastronomicznego, której jednak nie uzyskał z uwagi na sprzeciw właściciela nieruchomości. W związku z tym powód mając świadomość powyższych okoliczności zdecydował się na poniesienie dalszych nakładów w kwocie przekraczającej 200.000 zł. W tych okolicznościach Sąd ocenił, że powód nie wykazał przesłanki dobrej wiary.

Na kwestię oceny dobrej wiary powoda nie ma wpływu zachowanie J. M., który nie wywiązał się z umowy przedwstępnej, gdyż nie wydzielił działki i nie spłacił hipotek, a następnie nie zwrócił zadatku i zbył nieruchomość pozwanej, która dodatkowo obciążyła nieruchomość hipoteką.

W związku z powyższym Sąd uznał, że powód nie wykazał kumulatywnego spełnienia przesłanek z art. 231 § 1 k.c., a zatem powództwo w całości oddalił.

Powód w całości przegrał sprawę więc o kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. obciążając nimi w całości powoda.

Z tego tytułu Sąd zasądził od powoda na rzecz pierwotnego pozwanego zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany bowiem w terminie dwóch tygodni od wezwania do sprawy pozwanej złożył wniosek o przyznanie od powodów kosztów zastępstwa procesowego (per. analogia art. 194 § 2 k.p.c.). Z tego tytułu Sąd zasądził od powoda kwotę 3.617 zł, na które składa się wynagrodzenie obliczone na podstawie § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 461 ze zm.) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Ponadto Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztów procesu. Pozwana poniosła koszty procesu w kwocie 6.192 zł. Na powyższe koszty składa się opłata od zażalenia w kwocie 758 zł, kwota 34 zł z tytułu opłat od pełnomocnictw oraz wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 5.400 zł wyliczone na podstawie § 6 pkt 6 w zw. z § 13 ust. 2 pkt 2 cytowanego rozporządzenia za postępowanie przed sądem I instancji i zażaleniowe.

SSO Jan Brzęczkowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Podkocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Brzęczkowski
Data wytworzenia informacji: